Download Algemene voorwaarden als PDF

 1. VANDERBEEK advocatuur is een eenmanszaak en stelt zich ten doel: uitoefenen van advocatuur voor bedrijven en particulieren, gespecialiseerd in arbeids-, contracten- en strafrecht.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan VANDERBEEK advocatuur, met inbegrip van iedere aanvullende opdracht en iedere vervolgopdracht.
 3. Uitsluitend VANDERBEEK advocatuur geldt als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 4. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever (“cliënt”). Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de wijze waarop die al dan niet zijn uitgevoerd geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart VANDERBEEK advocatuur tegen dergelijke aanspraken van derden.
 5. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis (waaronder een nalaten wordt begrepen) voordoet waarvoor VANDERBEEK advocatuur aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door VANDERBEEK advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico dat VANDERBEEK advocatuur in verband met die verzekering draagt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VANDERBEEK advocatuur is afgesloten bij Nationale Nederlanden (Prinses Beatrixlaan 35, Postbus 90504, 2509 LM Den Haag) met als verzekerde bedragen: € 500.000,- (beroeprisico), € 1.135.000,- (kantoorrisico) en € 45.400,- (bijzondere dekking voor zaken onder opzicht), telkens per aanspraak, waarbij geldt dat voor in enig verzekeringsjaar bij de maatschappij ingediende aanspraken niet meer wordt vergoed dan een bedrag gelijk aan tweemaal het verzekerde bedrag. Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor een vestiging buiten Nederland. Een kopie van de betreffende polis ligt op het secretariaat ter inzage.
 6. Indien bij de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor VANDERBEEK advocatuur aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door VANDERBEEK advocatuur afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico dat VANDERBEEK advocatuur in verband met die verzekering draagt. Een kopie van de betreffende polis ligt op het secretariaat ter inzage.
 7. Indien VANDERBEEK advocatuur voor de schade als gevolg van de in artikel 5 of 6 genoemde aansprakelijkheid geen aanspraak heeft onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van VANDERBEEK advocatuur beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van € 25.000,-.
 8. Indien VANDERBEEK advocatuur een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade mocht zijn voortgevloeid, is de aansprakelijkheid van VANDERBEEK advocatuur beperkt tot de in artikel 5, 6 en 7 van deze algemene voorwaarden bedoelde bedragen.
 9. Op verzoek van de cliënt wordt voor rekening van de cliënt een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 10. VANDERBEEK advocatuur is bevoegd om bij de uitvoering van een opdracht één of meer personen te betrekken die niet aan VANDERBEEK advocatuur verbonden zijn. Voor eventuele fouten van die personen is VANDERBEEK advocatuur niet aansprakelijk. Indien die personen in dat kader algemene voorwaarden van toepassing verklaren en hun aansprakelijkheid beperken, is VANDERBEEK advocatuur bevoegd om die algemene voorwaarden en die aansprakelijkheidsbeperking mede namens cliënt te aanvaarden.
 11. VANDERBEEK advocatuur is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien cliënt op het moment waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens VANDERBEEK advocatuur.
 12. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht om schadevergoeding te vorderen in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor VANDERBEEK advocatuur aansprakelijk is.
 13. VANDERBEEK advocatuur neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die naar aanleiding van de totstandkoming en uitvoering van haar dienstverlening onverhoopt ontstaan, worden beslecht volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Uitleg over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is op verzoek op het secretariaat verkrijgbaar.
 14. Voor de uitvoering van de opdracht wordt aan cliënt honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting in rekening gebracht. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak gelden de overeengekomen tarieven voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen zij per 1 januari van elk volgend kalenderjaar zonder voorafgaande informatie worden verhoogd.
 15. VANDERBEEK advocatuur is telkens bevoegd om een voorschot te verlangen, al dan niet onder opschorting van haar werkzaamheden voor cliënt, dan wel bepaalde daarvan, totdat het bedrag van het voorschot is ontvangen. De gevolgen van die opschorting komen volledig voor rekening en risico van cliënt. VANDERBEEK advocatuur is gerechtigd om het bedrag van het voorschot niet eerder te verrekenen dan met de einddeclaratie in de betreffende zaak.
 16. Betaling van de declaratie dient binnen de daartoe gestelde termijn en zonder beroep op opschorting of verrekening te geschieden. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is cliënt, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of andere ingebrekestelling vereist is) in verzuim, waardoor en wegens welke enkele vertraging cliënt naast de hoofdsom wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten (maximaal 15% over het openstaande bedrag van de declaratie) verschuldigd is, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van de betaling. Voor cliënt, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van artikel 6:96 BW. Ingeval van verzuim van cliënt is VANDERBEEK advocatuur gerechtigd het verschuldigde bedrag te verrekenen met de gelden die VANDERBEEK advocatuur en/ of Stichting Beheer Derdengelden VANDERBEEK advocatuur ten behoeve van cliënt onder zich heeft en/ of hebben. Ook is het VANDERBEEK advocatuur dan toegestaan om haar werkzaamheden voor cliënt op te schorten totdat het openstaande bedrag is ontvangen. De gevolgen van die opschorting komen volledig voor rekening en risico van cliënt. Cliënt heeft pas aanspraak op volledige teruggave van door cliënt ter beschikking gestelde stukken nadat de declaratie volledig is voldaan.
 17. Indien VANDERBEEK advocatuur haar vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt, is cliënt gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 Rv e.v. te boven gaat. Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra juridische bijstand door VANDERBEEK advocatuur is ingeroepen respectievelijk door VANDERBEEK advocatuur incassomaatregelen worden genomen, in rekening worden gebracht en door cliënt verschuldigd zijn zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is.
 18. Nadat de overeenkomst van opdracht is beëindigd wordt het desbetreffende dossier – met de relevante bescheiden – maximaal 7 jaar bewaard. Daarna heeft VANDERBEEK advocatuur het recht het dossier volledig te vernietigen.
 19. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die personen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege VANDERBEEK advocatuur betrokken zijn en/ of zijn geweest.
 20. De verhouding tussen VANDERBEEK advocatuur en cliënt wordt ten volle beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die eventueel tussen partijen ontstaan, worden in eerste instantie voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem, zulks onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.